dimarts 23 de octubre de 2007

 

La Generalitat concede el CIRIT a la Tesis doctoral "Qüestions entorn el finançament de la LOGSE 1990-2002" diriga por el Dr. Recio.

Abstract realizado por el autor Dr. Lluís Girbau
Tesis completa en: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1023107-110357/ Si se utilizan datos procedentes de esta tesis se ruega citar fuente. Gracias.

En aquesta Tesi proporciona una visió global del finançament del sistema educatiu obligatori públic a Catalunya de 6 a 16 anys (1990-02), al llarg de la qual s’analitza la major part de les polítiques educatives des d’aquesta perspectiva. Esperem que pugui ajudar a la Comunitat Educativa a estar millor informats i que contribueixi al necessari debat de la qualitat de les nostres escoles i com s’ha de fer front a les despeses que originen.
La recerca s’ha fet sobre Sistema Educatiu obligatori públic Català (1990-2002). Les 369 pàgines han estat elaborades pensant en donar informació als ciutadans del estat del complex sistema de finançament i les polítiques portades a terme en aquest període.
“Molts i importants canvis legislatius han succeït. El nostre objectiu no era només proporcionar una visió precisa del finançament del Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE a Catalunya, sinó també proporcionar una informació pedagògicament fàcil d’entendre per part dels ciutadans.”
La part del anàlisis referida al Sistema Educatiu està dividit en quatre seccions:
Primera secció: Visió del sistema educatiu Català 1990-02 (alumnes, centres docents, unitats escolars i professors)
Segona i tercera secció: Visió del finançament estatal 1990-02 i de la aplicació d’aquests fons d’acord amb la despesa en educació. La informació en aquestes seccions està estructurada en petició de fons, origen i aplicació dels mateixos a Catalunya
La quarta secció compara la despesa educativa entre diferents Comunitats Autònomes i dóna una visió de la despesa pública en educació al llarg dels anys corresponents al període d’implantació de la LOGSE (1990-2002)
Dos annexes s’inclouen contenint informació específica, una referent als debats a la premsa i l’altre referida a comentaris i valoracions pròpies per tal de que el ciutadà pugui animar-se a debatre el finançament de la educació a Espanya i a Catalunya.
Resumen: Esta Tesis proporciona una visión global de la financiación del sistema educativo obligatorio público en Cataluña de 6 a 16 años (1990-02), a lo largo de la cual se analiza la mayor parte de las políticas educativas des de ésta perspectiva. Esperamos que pueda ayudar a la Comunidad Educativa a estar mejor informados y que contribuya al necesario debate de la cualidad de nuestras escuelas y cómo se debe hacer frente a los gastos que se originen.
La tesis versa sobre el Sistema Educativo obligatorio público Catalán (1990-2002). Las 369 páginas han sido elaboradas pensando en aportar información a los ciudadanos del estado sobre el complejo sistema de financiación y de las políticas desarrolladas en este período.
“Muchos y importantes cambios legislativos han tenido lugar. Nuestro objetivo no era sólo proporcionar una visión precisa de la financiación del Sistema Educativo en el período de implantación de la LOGSE a Cataluña, si no también proporcionar una información pedagógicamente asequible de entender por parte de los ciudadanos.”
La parte referida al análisis del Sistema Educativo está dividida en cuatro secciones:
Primera sección: Visión del sistema educativo Catalán 1990-02 (alumnos, centros docentes, unidades escolares y profesores)
Segunda i tercera sección: Visión de la financiación estatal 1990-02 y de la aplicación de estos fondos de acuerdo con el gasto en educación. La información en estas secciones está estructurada en petición de fondos, origen i aplicación de los mismos en Cataluña.
La cuarta sección compara el gasto educativo entre diferentes Comunidades Autónomas y da una visión del gasto pública en educación a lo largo de los años correspondientes al período de implantación de la LOGSE (1990-2002)
Dos anexos se incluyen conteniendo información específica: una referida a algunos debates aparecidos en la prensa respecto a las necesidades de financiación del Sistema Educativo y otra referida a los comentarios i valoraciones propias para que el ciudadano pueda animarse a debatir cuestiones referidas a la financiación de la educación en España y Cataluña.

<< Pàgina principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscriure's a Missatges [Atom]